Juridische Kennisgeving

Lijn58

GDPR – AVG

CC BY-NC-ND

Wat is GDPR?

De nieuwe Europese wetgeving GDPR heeft tot doel om de privacy van burgers beter te beschermen. GDPR staat voor General Data Protection Regulation, in het Nederlands AVG wat staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.

GDPR heeft als doel om de privacy van de burger beter te beschermen door uniforme regels vast te leggen voor de hele EU: 

 • De burger krijgt meer controle over hoe zijn persoonlijke gegevens gebruikt worden.
 • Er is een duidelijke wettelijke structuur, zodat bedrijven weten hoe zij moeten handelen om de privacy te waarborgen.


Elke organisatie, elk bedrijf, elke overheid die persoonlijke data van Europese burgers verzamelt en verwerkt, moet GDPR toepassen, ongeacht het land waar het bedrijf of de organisatie gevestigd is.

GDPR over data verzamelen (online en offline)

 • De gebruiker moet uitdrukkelijk toestemming geven (opt-in). Geen vooraf aangevinkte vakjes (opt-out) meer om een nieuwsbrief of commerciële meldingen te ontvangen.
 • De dataverzamelaar moet uitdrukkelijk vermelden welke data verzameld worden, en met welk doel.
 • De verzamelde data mogen alleen voor dit doel gebruikt worden, en voor een periode die strookt met dat doel.

GDPR over data bewaren

 • Wanneer je data bewaart, moet je de data adequaat beschermen en de privacy ervan waarborgen.
 • Een inbreuk op de veiligheid van de data moet gemeld worden binnen de 72 uur.
 • De persoon van wie je de data bewaart, moet toegang krijgen tot de gegevens, die kunnen inzien, verbeteren, laten verwijderen. Het bedrijf moet een elektronische kopie kunnen voorleggen van zijn privaat bestand.
 • De persoon van wie je de data bewaart, moet ook op elk moment zijn toestemming weer kunnen intrekken.

GDPR over het toezicht op data

 • Bedrijven met meer dan 250 personeelsleden moeten een Data Protection Officer benoemen die toezicht houdt op het correct uitvoeren van de GDPR-regulering.
 • In België werd de Privacycommissie belast met de controle op de GDPR-compliance.

GDPR informatiebron : 

Hoe gaat mmfl58.be om met deze data?

 • Bij het bezoeken of surfen op onze website worden er geen inlog- of persoonsgegevens gevraagd en dus ook niet bijgehouden. U krijgt van ons dus ook geen COOKIES.
 • Het bedrijf die onze webhosting verzorgt verzamelt uit veiligheidsredenen wel de SSL/TLS-web statistieken.
 • Deze statistieken bevatten onder andere:
 • De websites die ons bezoeken / doorzoeken.
 • Via welke provider we bezocht worden.
 • Welke webbrowsers er gebruikt worden.
 • Het besturingssysteem van de bezoeker.
 • Vanuit welke landen we bezocht worden.
 • De aard van de bezoekers : zoekrobotten van zoekmachines zoals Google, Bing, enz…; commerciële zoekrobotten; spionagerobotten; webcrawlers; spammers; hackers; ethical hackers, mensen met goede bedoelingen, enz, enz …
 • Deze gegevens worden per maand bijgehouden en gaan na 6 maand onherroepelijk de prullenmand in. Ze worden omwille van de privacywetgeving ook nooit openbaar gemaakt.
 • Kunnen we achterhalen wie of wat daar achter zit?
 • Private gegevens van privépersonen zijn enkel te achterhalen mits gegronde redenen via gerechtelijke weg.
 • De gegevens van commerciële en andere bedrijven zijn steeds te raadplegen – tenzij het schaduworganisaties zijn die allerlei technische middelen gebruiken om zich te ‘verstoppen’…

Een voorbeeld :

De taart zegt hier enkel vanuit welk land we het meest bezocht / doorzocht worden, al geeft dit een zeer sterk vertekend beeld… Immers :

 • Commercial (11%) : Duidelijk
 • Non-Profit (11%) : Dit kan om het even wie zijn…
 • Unresolved/Unknown : Deze hebben meestal minder goede bedoelingen…
 • Network : Dit kan om het even wie zijn…

Globaal kan ik hier uit afleiden dat ruim 90% van de bezoeken niks te maken heeft enige interesse in onze website, maar louter commerciële of minder goede bedoelingen heeft – waarvan het merendeel uiteindelijk resideert in Rusland en China…

CC BY-NC-ND

Even wat uitleg bij de letters die een Engelstalige betekenis hebben :

CC: Creative Commons = Met een Creative Commons-licentie behoud je al je rechten, maar geef je aan anderen toestemming om je werk te verspreiden, met anderen te delen of bij sommige licenties ook om het werk te bewerken. Zonder een Creative Commons-licentie zou iedereen expliciet toestemming aan je moeten vragen voor elk gebruik van je werk.

BY : Door wie zijn ze gemaakt.

NC : Non Commercial = Niet te gebruiken voor commerciële doeleinden.

= : de originaliteit van het gebruikte werk moet blijven zoals het is.

Waarom pas ik dit toe? Mijn leuze is : kennis dient om te delen, niet om stof te verzamelen!

 

Hierna volgen de spelregels zoals ze internationaal zijn overééngekomen:

Naamsvermelding – Niet Commercieel – Geen Afgeleide Werken – 4.0 Internationaal (CC BY-NC-ND 4.0)

Dit is de vereenvoudigde versie van de volledige licentie en geen vervanging van de volledige licentie.

 • Vrijwaring : Dit document belicht enkele van de belangrijkste Kenmerken en voorwaarden van de volledige licentie. Dit is geen licentie en heeft geen juridische waarde. We raden aan om alle voorwaarden van de volledige licentie te bestuderen voordat je het gelicenseerde materiaal gebruikt. Creative Commons is geen advocatenkantoor en biedt geen juridische diensten aan. Het verspreiden. tentoonstellen of linken naar dit document of de volledige licentietekst creëert geen advocaatklantrelatie of enige andere relatie.

Je bent vrij om:

 • het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat 
 • De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

 

Onder de volgende voorwaarden:

 •   = Naamsvermelding – indien beschikbaar is het verplicht om de naam van de maker en andere rechthebbenden, een auteursrechtenvermelding, de toepasselijke licentie, een disclaimer en een link naar het materiaal te vermelden. CC-licenties voor de 4.0 versie kunnen licht verschillende naamsvermeldingsvoorwaarden hebben., een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. In 4.0 moet je aangeven of je materiaal gewijzigd hebt en een vermelding van vorige versies bijhouden. In 3.0 en eerdere licentieversies is een indicatie van de veranderde elementen alleen noodzakelijk als je een afgeleid werk hebt gemaakt. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk. 
 •   = Niet Commercieel – Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Onder commercieel gebruik wordt verstaan datgene wat in de eerste plaats gericht is op voor commercieel voordeel of geldelijke compensatie.
 •   = Geen Afgeleide Werken – Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd. Het slechts wijzigen van een bestandsformaat van een werk resulteert nooit in een afgeleid werk.

 

 • Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Let op:

 • Voor elementen van het materiaal die zich in het publieke domein bevinden, en voor vormen van gebruik die worden toegestaan via een uitzondering of beperking in de Auteurswet, dat wil zeggen de rechten die op grond van de beperkingen en uitzonderingen in de Auteurswet aan de gebruiker zijn verleend, zoals het citaatrecht, blijven onaangetast door de CC-licenties, hoef je je niet aan de voorwaarden van de licentie te houden.
 • Er worden geen echter garanties gegeven. Het is mogelijk dat de licentie je niet alle gebruiksvrijheden geeft die nodig zijn voor het beoogde gebruik. Bijvoorbeeld, andere rechten zoals publiciteits-, privacy- en morele rechten kunnen het gebruik van een werk beperken. Het is dus mogelijk dat je additionele toestemming moet verkrijgen voordat je het werk kan gebruiken zoals je wilt.

Informatiebron:

De gepubliceerde media.

De icoontjes : Alle gebruikte icoontjes van rollend materieel zijn door de webmaster zelf ontworpen, waarbij enige gelijkenis met ontwerpen van derden puur toeval is. Mijn originele bitmap ontwerpen worden steeds vastgelegd op externe datadragers. Wenst u deze te gebruiken? Dan verneem ik dat graag eerst via een e-mail.

De foto’s.

! De foto’s die gepubliceerd zijn blijven steeds eigendom van hun oorspronkelijke eigenaar onder de overééngekomen voorwaarden tussen de webmaster en die eigenaar !

= deze zijn door de webmaster zelf gemaakt. Indien je ze wenst te gebruiken dan verneem ik dit graag eerst via een e-mail.
 

© = Copyright foto’s zijn en blijven steeds van hun eigenaar en vallen altijd onder de geldende wetgeving omtrent het copyright! Indien U deze foto’s wenst te gebruiken dan moet U toestemming vragen aan de desbetreffende eigenaar die vermeld staat op de foto of foto’s.

 

(Alle gepubliceerde foto’s gebruikt in deze website zijn in hun originelen vastgelegd op externe datadragers.)
 

De gepubliceerde naslagwerken.

Tenzij anders vermeld zijn alle naslagwerken zoals teksten, technische fiches en nummerlijsten ons ter beschikking gesteld door de NMBS via de Collectie NMBS – Train World Heritage.
Quasi alle naslagwerken zijn op onze site niet gepubliceerd zoals ze werden aangeleverd, maar zijn herwerkt in een aangepast format, omwille van leesbaarheid, zinsbouw, vervollediging, verbetering, aanvulling, duiding, enz … omdat vele naslagwerken meestal in een bepaalde tijdsgeest werden opgesteld met de daaraan verbonden geplogenheden.

Veel informatie is dan ook vrij technisch en eigen tot zeer eigen aan de spoorwegen waarbij zeer veel afkortingen gebruikt worden en eigen technische termen of vakjargon.
Als voormalig NMBS technicus zal ik dan ook regelmatig pagina’s met duiding en achtergrondinformatie publiceren.

Alles blijft steeds onder voorbehoud want helaas we zijn ook niet perfect dus fouten zullen her en der wel eens de kop opsteken.
We trachten deze zo snel en zo goed als mogelijk recht te zetten, en feedback is steeds welkom op ons
adres.